comag

Edebiyat sorulari cevaplari

1. "Paul Valéry 'Bir edebi eserin değeri, her kişiye göre ayrı bir yoruma meydan vermesindedir.' demiştir."

Aşağıdakilerden hangisinde Paul Valéry ile aynı anlayıştadır?(ÖYS-1982)

A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şehabettin
C) Yahya Kemal
D) Ahmet Haşim
E) Orhan Veli

2. "Bireyci sanat anlayışı bize Edebiyatıcedide'den miras kalmıştı ve biz bunu söylemekle ortaya yeni bir görüş getirmiyorduk. Öyle ya, Edebiyatıcedidecilerin, özellikle Hüseyin Cahit'le Mehmet Rauf'un, Dr. Rıza Tevfik'le estetik konusu üzerinde tartışırken terter tepinircesine 'Güzellik görecedir, güzellik görecedir.' deyişlerinin, bizim 'Sanat kişisel ve saygıya değerdir.' sözümüzden farkı neydi?"

Bu parçada, yazarın "biz" dediği kimler olabilir?

A) Garipçiler
B) Servetlfünuncular
C) Yeni Lisancılar
D) Yedi Meşaleciler
E) Fecriaticiler
(ÖYS -1983)
3. ".......... Bunlar şiirlerinde biçim - içerik ikiliğini kaldırmaya, şiirin anlamı ile yapısını kaynaştırmaya çalışırlar, isterler ki şiirlerinde ses ve anlam ayrılmaz hale gelsin, düzyazıya çevrilemesin, ses ve anlam öylesine yoğurulsun ki anlam tek başına sıyrılıp çıkarılanlasın, şiir katıksız biçim olan müziğe yaklaşsın."

Bu yargılar, aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirleriyle örneklendirilebilir?


A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Orhan Veli Kanık
D) Kemalettin Kamu
E) Ahmet Haşim

(ÖYS - 1983)4. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şehabettin'le Ahmet Haşim'de ortak değildir?


A) Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş olmaları.
B) Servet-i Fünun topluluğunda yer almala¬rı
C) "Sanat için sanat" ilkesini benimsemele¬ri
D) Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri
E) Aruz ölçüsünü kullanmaları

(ÖYS -1984)5. Ziya Paşa'ya karşı bir kırgınlığı vardı: biraz da bu kırgınlığın etkisiyle olacak Harabat'ın çıkışını iyi karşılamadı. Birinci cildi için Tahrib-i Harabat'ı ikincisi için de Takip'i yazdı.

Bu paragrafta kendisinden söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi
B) Ahmet Vefik Paşa
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Abdülhak Hamit
E) Namık Kemal

(ÖYS - 1986)6. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi ile Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ortak bir yönü değildir?

A) Geniş halk topluluklarına seslenmek
B) Tiyatro, roman, gezi, tarih, anı gibi değişik türlerde eserler vermek
C) Eserlerini, çağlarına göre, konuşma diliyle ve sade bir üslupla yazmak
D) "Toplum için sanat" görüşünü benimsemek
E) Romanlarında, olayın akışını kesen açıklamalara yer vermek

(ÖYS -1986)7. Edebiyatımızda Realizm'in öncüsü olmuştur. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerini, hikâyelerinde ise halkın yaşayış ve âdetlerini anlatmaya çalışmıştır. Eserlerinde, alışılmış olandan ayrı bir söz dizimi vardır. Batılı roman ve hikaye tekniğine uygun, ilk başarılı örnekler onundur. Romanlarında, ruh çözümlemelerine çok önem vermiştir.

Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Nabizade Nazım
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar

(ÖYS -1985)8. Nabizade Nazım'ın "Karabibik" adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyatımızda realizmin başarılı bir örneğidir.
B) Kırsal kesim gerçeğine ilk kez değinilmiştir.
C) Romandan çok, uzun hikaye özelliklerine sahiptir.
D) Kişilerin bulundukları çevreye göre yazılmış başarılı ilk eserdir.
E) İlk psikolojik roman örneğidir.

(ÖYS - 1987)


9. Türk edebiyatında Batılı roman türünün ilk örneği olarak anılan, 1859'da Fenelon'dan, Divan Edebiyatının sanatlı, ağdalı anlatımıyla özet olarak dilimize çevrilen eser ve bu eserin çevirmeni aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Kemalyalı Kadın - Ahmet Mithat Efendi
B) Sefiller - Şemsettin Sami
C) Emil - Ziya Paşa
D) Telemak - Yusuf Kamil Paşa
E) Robenson Hikayesi - Ahmet Vefik Paşa

(ÖYS - 1987)

10. Kimilerine göre edebiyattaki bilgiler, bilim ortamından edebiyat ortamına bir tür çeviridir. Edebiyat, bilginlerin daha önce araştırıp bulduğunu halka yayan bir araçtan başka bir şey değildir. Edebiyat yazarı, coğrafya, fizik, sosyoloji, tarih gibi erişebildiği her kaynağa uzanır. Belli sonuçları halk için yorumlamak, halka açmakla görevlidir bu tür edebiyat.

Yukarıda belirtilen edebiyat anlayışına uy¬gun eserler veren yazarımız kimdir?

A) Namık Kemal
B) Şemsettin Sami
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(ÖYS - 1987)

11. Yeni bir duyarlığı yeni bir şiir akımını geliştirirken Batıyı günü gününe izlerler. Ama bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içerir şiirleri. Romantik, Parnasçı, Sembolisttirler. Doğuya yönelirler. Ama bir resimdir doğa onlar için. Düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış egemendir şiirlerine. Hem benimsedikleri sanat anlayışı, hem de dönemin siyasal koşulları, içine kapanık, bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır.

Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen şairler, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?


A) Beş Hececiler
B) Tanzimatçılar
C) Yedi Meşaleciler
D) Servet-i Fünuncular
E) Milli Edebiyatçılar

(ÖYS -1987)

12. Tanzimat Dönemi şairlerinden Recaizade M. Ekrem'in çevresinde toplanan gençler, artık kendi başlarına var olmanın yollarını ararlar ve bir dergide birleşirler. Bunların arasında, sonradan romancı olarak ün kazanmış iki yazarımız da vardır.

Paragrafta sözü edilen dergi ile iki yazarımız aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Malumat; Hüseyin Cahit, Ahmet Rasim
B) Servet-i Fünun; Halit Ziya, Mehmet Rauf
C) Genç Kalemler; Halit Ziya, Ömer Seyfettin
D) Servet-i Fünun; Samlpaşazade Sezai, Hüseyin Cahit
E) Malumat; Mehmet Rauf, Hüseyin Rahmi

(ÖYS - 1988)

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?


A) Edebiyat-ı Cedide sanatçıları hikâye ve romanda realizm ve natüralizm, şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisinde kalmışlardır.

B) Tanzimat edebiyatının ilk döneminde eser veren romancılarımızda romantizm akımının etkileri görülür.

C) Edeblyat-ı Cedide sanatçıları, şiir, hikâye, roman, fıkra, makale türlerinde eser vermişlerdir.

D) Ömer Seyfettin, hikâyelerinin konularını, günlük hayattaki gözlemleriden, çocukluk anılarından ve tarihten almıştır.


E) Türk edebiyatının ilk realist eseri, Recaizade Mahmut Ekrem'in İntibah adlı romanıdır.

(ÖYS - 1989)
14. Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


A) Divan şiirindeki "parça güzelliği" anlayışı yerine, Tanzimat şairleri konu birliğine ve "bütün güzelliği"ne önem vermişlerdir.

B) Divan edebiyatında sanatçılar, seçkin kişiler için eser vermiş, Tazimatçılar ise halk için yazmayı amaçlamışlardır.

C) Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmış, Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında az da olsa hece ölçüsüne yer verilmiştir.

D) Divan nesrinde söz hünerleri gösterme, Tanzimat nesrinde ise birtakım düşünceleri halka yayma amaçlanmıştır.

E) Tanzimat nazmında, Divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle bırakılıp Fransız
şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir.

(ÖYS -1989)15. 1919'da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır.

Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim
B) Cenap Şehabettin
C) Süleyman Nazif
D) Faruk Nazif Çamlıbel
E) Yahya Kemal Beyatlı

(ÖYS -1989)16. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun Edebiyatı'nın özelliklerinden biri değildir?


A) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
B) Aruz vezninin kullanılması
C) Romanlarda, olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi
D) Nazmın nesre yaklaştırılması
E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması

(ÖYS - 1989)
17. Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

A) Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, bu yolla toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.

B) Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yaymak amacıyla yazdığı şiirlerinin çoğunda, biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.

C) Batı, şiirlerini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır.

D) Edebiyattaki yerini nezir alanında özellikle makale, piyes roman, eleştiri, tarih türünde yazdığı eserler belirlemiştir.

E) Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını
oldukça sade bir dille yazmıştır.

(ÖYS - 1990)18. Çürüyen, yozlaşan İstanbul ve bu İstanbul'un çürümüş, yozlaşmış insanları... Mithat Cemal Kuntay'ın romanından sürekli olarak bir küf kokusu gelir burnunuza. İstanbul'un birbirini izleyen üç dönemini yansıtmak isteyen yazar gözlerini hep bu kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşanlar, dalkavuklar jurnalcılar... Bir pislik, bir kokuşmuşluk perdesine bürünmüş olarak anlatır İstanbul'u.

Aşağıdaki şairlerden hangisi İstanbul'u, şiirlerinde bu parçada belirtilen yönleriyle yansıtmaya çalışmıştır?

A) Cenap Şehabettin
B) Tevfik Fikret
C) Mehmet Emin
D) Mehmet Akif
E) Celâl Sahir

(ÖYS - 1990)
19. Aşağıdaki şairlerden hangisi, hece ölçüsünü hiç kullanmamış, şiirlerini hep aruzla yazmıştır?

A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

(ÖYS -1990)20. Edebiyatımızda, nazmı nesre yaklaştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?


A) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı
B) Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa
C) Ahmet Haşim - Mehmet Akif Ersoy
D) Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret
E) Ziya Paşa - Ahmet Haşim

(ÖYS -1991)

21. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların şiir özelliklenden biri değildir?


A) Kafiyede, şekilden çok, ses benzerliğine önem verme
B) Konu birliği ve bütün güzelliğine önem verme
C) Nazmı nesre yaklaştırma
D) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama
E) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma

(ÖYS -1992)
22. Yeni bir duyarlığı yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batı'yı hemen hemen günü gününe izlemişlerdir. Şiirlerinin imgelerle yüklü sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşamı kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyeleriden biri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?


A) Tanzimat - Abdülhak Hamit Tarhan
B) Servet-i Fünun - Cenap Şehabettin
C) Garipçiler Orhan Veli Kanık
D) Milli Edebiyat - M. Emin Yurdakul
E) Cumhuriyet Dönemi - Faruk Nafiz Çamlıbel

(ÖYS - 1993)

23. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi'ye ait değildir?

A) Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra'da çıkan Hürriyet gazetesinde yayımladığı "Şiir ve İnşa" makalesinde anlatmıştır.

B) Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.

C) Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte Tercüme-i Manzume adlı bir kitapta toplanmıştır.

D) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.

E) Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır.

(ÖYS - 1993)24. O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde bir tür değildi. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız, ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır. Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine "Kırk Yıl" adını vermiştir.

Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halit Ziya Uşaklıgil

(ÖYS - 1993)


25. Aşağıdaki şairlerden hangisi, toplum sorunlarını tartışmak, bunlarla ilgili düşüncelerini açıklamak için sanatı bir araç olarak kullanmıştır?

A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Tevfik Fikret
C) Abdülhak Hamit
D) Cenap Şehabettin
E) Ahmet Haşim

(ÖYS - 1994)26. Divan edebiyatı ile Servet-i Fünun edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dil, yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.

B) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan, kaside, kıta, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

C) Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösterilmiştir.

D) Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir.

E) Beyit başlıbaşına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyitiçinde tamamlanmıştır.

(ÖYS -1994)
27. Bu sanatçımızın adı anılınca öteki dallarda verdiği ürünlerden çok, şiiri gelir akla. Şiirlerinde değişik dönemler vardır. Gençlik yıllarında biçim ve içerik yönünden eski şiirin izinde yürürken, Şinasi ile tanıştıktan sonra asıl yolunu bulmuştur. Şiirlerde eski biçim yine sürmüş ama içerik değişmiştir. Özellikle de sosyal konulara ağırlık vermiştir. Ancak vatan ve özgürlük aşkını dile getiren şiirleriyle daha çok tanınır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Paşa

B) Cenap Şehabettin

C) Namık Kemal

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Tevfik Fikret

(ÖYS-1995)
28. Onun tiyatro eserleri, sahne tekniği açısından zayıf olduğu gibi dil açısından da oynanmaya elverişli değildir. Piyeslerinin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir bir bölümü de nazım - nesir kanşık olarak yazılmıştır. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihi bir olay işlenmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülhak Hamit

B) Muallim Naci

C) Şinasi

D) Ahmet Vefik Paşa

E) Şemsettin Sami

(ÖYS - 1995)
29. "Namık Kemal, "Şıpsevdi" romanında, Meftun Bey'in kişiliğinde alafrangalık modasının, devrin gençleri üzerinde yaptığı gülünç ve yakıcı etkiyi anlatır.

Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A) "Şıpsevdi" romanı Namık Kemal'in değil, Hüseyin Rahmi'nindir.

B) Alafrangalığın olumsuz etkileri "Şıpsevdi" romanında değil, "intibah" romanında işlenmiştir.

C) "Şıpsevdi" roman değil, bir tiyatro eseridir.

D) "Şıpsevdi" romanının konusu, alafrangalığın yerilmesi değil, görmeden evlenme geleneğinin yerilmesidir.

E) Romanın kahramanı Meftun Bey değil,Ali Bey'dir.

(ÖYS - 1996)Cevap Anahtarı: 1)D 2) E 3) E 4)B 5)E 6)B 7 )C 8 )E 9)D 10)C 11)D 12) B 13) E
14)E 15)A 16)C 17)C 18)B 19)A 20)D 21)E 22)B 23)A 24)E 25)B 26)A 27)C 28A 29)A


Serveti Fünun / Fecri Ati Edebiyatı Testleri1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.

B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.

C) Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.

D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.

E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.

2.

I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.

II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.

III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.

IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan seçilmiştir.

V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini yansıtmamışlardır.

Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

A) I. ve II.     B) II. ve III.     C) III. ve IV.     D) IV. ve V.     E) II. ve V.

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati edebiyatının temsilcilerinden biridir?

A) Ahmet Haşim    B) Namık Kemal       C) Tevfik Fikret

D) Ziya Paşa          E) Faruk Nafiz Çamlıbel

4. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye

C) Mehmet Rauf – Eylül

D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda

E) Ömer Seyfettin – Efruz Bey

5. Yazar, bu romanında herkesçe tanınmış bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil’in hayallerini, iç çatışmalarını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini, Arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’ya olan aşkını başarıyla anlatır.

Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban

C) Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah

D) Halide Edip Adıvar – Sinekli Bakkal

E) Peyami Safa – Sözde Kızlar

6. Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896’dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. “Balıkçılar” “Seza” “Verin Zavallılara” adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir. Oğlu Haluk’un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür.Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı“Şermin” de ise hece ölçüsünü tercih eder.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin      B) Ahmet Haşim

C) Tevfik Fikret               D) Yahya Kemal Beyatlı        E) Cahit Sıtkı Tarancı

7. Aşağıdakilerin hangisinde ilk psikolojik romanımızın adı ve yazarı bir arada verilmiştir?

A) Eylül – Mehmet Rauf

B) Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar

C) Hüküm Gecesi - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Küçük Ağa - Tarık Buğra

E) Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar

8.

I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.

II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne bağlıdırlar.

III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışlardır.

IV. Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için kısa sürede dağılmışlardır.

V. Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan topluluktur.

Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) I         B) II         C) III         D) IV           E) V

9. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve bağlı bulunduğu akım yanlış eşleştirilmiştir?

A) H.Z. Uşaklıgil /Kırık Hayatlar/ Realizm

B) Namık Kemal /Cezmi /Realizm

C) Ahmet Haşim/ Piyale /Sembolizm

D) Mehmet Rauf / Eylül / Realizm

E) Yahya Kemal / Eğil Dağlar / Parnasizm

10. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?

A) Mehmet Rauf                  B) Tevfik Fikret          C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Ahmet Mithat Efendi        E) Cenap Şahabettin

11. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A) Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.

B) Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.

C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.

D) Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.

E) Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.

12. Fecr-i Ati topuluğunun en önemli temsilcisidir. Sembolizm akımdan etkilenmiştir.Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız sembolistlerin etkisi altındadır. O, şiirlerinde renk ve simgeyi başarıyla kullanmış , bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim       B) Halit Ziya Uşaklıgil       C) Mehmet Rauf

D) Tevfik Fikret        E) Ziya Gökalp

13. Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun sanatçıları bir arada verilmiştir?

A) Tevfik Fikret – Namık Kemal – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Cahit Külebi – Orhan Kemal – Cenap Şahabettin

C) Haldun Taner – Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf

D) Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf - Tevfik Fikret

E) Ziya Paşa – Hüseyin Cahit Yalçın – Cenap Şahabettin

14. Aşağıda verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ahmet Mithat Efendi – Tanzimat

B) Halit Ziya Uşaklıgil – Servet – i Fünun

C) Mehmet Rauf – Tanzimat

D) Tevfik Fikret – Servet-i Fünun

E) Ahmet Haşim – Fecr-i Ati

15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A) Servet-i Fünun sanatçıları eserlerinde Tanzimat sanatçılarına göre daha fazla yabancı kelime kullanmışlardır.

B) Servet-i Fünun sanatçıları dönemin şartları gereği toplum sorunlarına fazlaca yer vermemişler, hayale ve tabiata sığınmışlardır.

C) Servet- i Fünun roman ve hikayelerinde konu genellikle İstanbul dışında geçer.

D) Tanzimat sanatçıları roman ve hikayelerde kendi kişiliklerini gizlemezken, Servet-i Fünun sanatçıları kendi kişiliklerini gizler.

E) Servet-i Fünun sanatçıları da Tanzimat sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanırlar.

16. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e aittir?

A) Rubab-ı Şikeste          B) Bir Ölünün Defteri           C) Nadide

D) Evrak-ı Eyyam           E) Tamat

17. Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır.Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret                  B) Namık Kemal        C) Ömer Seyfettin

D) Hüseyin Cahit Yalçın       E) Halit Ziya Uşaklıgil

18. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?

A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.

B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.

C) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.

D) Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.

E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça kullanmışlardır.

Cevap Anahtarı:
1. A 2. B 3. A 4. D 5. C 6. C 7. A 8. A 9. B 10. D 11. E 12. A 13. D 14. C 15. C 16. A 17. E 18. D

 
Test 1

1.   Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn sanatçılarının ortak özelliklerinden değildir?

A)   Hemen hepsi çocuk yaşta, Batı dillerini öğrenmeye başladıklarından, Doğu kültüründen koptular.
B)   Sanat için sanat yapmak onları bir yığın sorumluluktan ve giderek tehlikeden uzak tuttu.
C)   Sansür, jurnalcilik, hafiye korkusu ve yasaklar dizisi yüzünden bireyci bir nemegerekçilik ve düzeni bozmama eğilimi hepsinde ortak özellik olarak belirdi.
D)   Yazarlar, aydınlar kendi köşelerine,bencil duvarlarına sıkıştırıldı.
E)   Amaçlarının sanatta incelmek oluşu, küçük bir azınlığa seslenme olanağı veren tiyatroya yönelmelerine yol açtı.
2.   Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn sanatçılarından biri değildir?

A) Tevfik Fikret               B) Cenap Şehabettin
C) Ahmet Haşim               D) Mehmet Rauf
            E) Halit Ziya Uşaklıgil

3.    
I.   Şairler bireysel konulara yönelmiş, toplumsal konulardan uzaklaşmışlardır.
II.   Tanzimat’la başlayan dilde sadeleşme devam ettirilmiş, günlük konuşma dilinin havasına inilmiştir.
III.   “Sanat, sanat içindir” anlayışını benimsemişlerdir.
IV.   Şiirde aruz kullanılmıştır. Bazı şairler heceyi de kullanmışlardır.
V.   Romanda klasizm ve sembolizm, şiirde  parnasizm etkili olmuştur.

   Servet-i Fünûn dönemiyle ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?


A) I ve II               B) II ve III               C) III ve IV
         D) II ve V               E) IV ve V


4.   Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’e ait bir şiir kitabı değildir?
A)   Rubab-ı Şikeste
B)   Haluk’un Defteri
C)   Lane-i Melal
D)   Tarih-i Kadim
E)   Rübabın Cevabı5.   Servet-i Fünûn dönemine ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A)   Kırık Hayatlar
B)   Hepsinden Acı
C)   Kırk Yıl
D)   Ferda-yı Garam
E)   Son Yıldız6.   Duygusallığı ve karamsarlığı, hastalık derecesine ulaşan şair, “Sis” şiirinde İstanbul için ağza alınmayacak sözler sarf etmiştir. Ve bu yönüyle İstanbul’u kötüleyen, onu yerden yere vuran ilk şair olarak tarihe geçmiştir.


   Bu parçada sözü edilen Edebiyat-ı Cedide şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Tevfik Fikret
B)   Süleyman Nazif
C)   Hüseyin Suat
D)   Hüseyin Siret
E)   Cenap Şehabettin

7.   “Kırk Yıl, Eylül” adlı eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Kendi türünün ilki olmaları
B)   Roman türünde yazılmış olmaları
C)   Anı türünde yazılmış olmaları
D)   Halkı eğitme amacıyla kaleme alınmaları
E)   Aynı sanatçının eseri olmaları

8.   Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A)   Şermin, Tarih-i Kadim – Cenap Şehabettin
B)   Define, Pençe – Mehmet Rauf
C)   Hac Yolunda, Avrupa Mektupları – Tevfik Fikret
D)   Eylül, Pençe – Halit Ziya
E)   Mai ve Siyah, Kırk Yıl – Süleyman Nazif

9.   Türk edebiyatına Tanzimat döneminde giren roman ve hikayenin çeşidi, ... döneminde ge-liştirilmiş, ilk usta romancılar bu dönemde ye-tişmiş ve meyvelerini vermiştir.

   Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Servet-i Fünûn
B)   Fecr-i Âti
C)   Milli Edebiyat
D)   Yedi Meşaleciler
E)   Cumhuriyet
10.   Roman kahramanı Ahmet Cemil, şairdir. Dönemin duygusal, hayalci, ince ruhlu şair tipinin bir örneğidir. Mai (Mavi), Ahmet Cemil’in ha-yallerini; siyah, hayallerin karşısında hayatın acı gerçeklerini temsil eder.

   Yukarıda tanıtılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


A)   Eylül – Mehmet Rauf
B)   Mai ve Siyah – Halit Ziya
C)   Sergüzeşt – Sami Paşazade Sezai
D)   Gönül Hanım – A. Hikmet Müftüoğlu
E)   Araba Sevdası – R. Mahmut Ekrem

11.   Avrupa edebiyatında kullanılan klasik bir nazım şeklidir. Bize Fransız edebiyatından geçmiştir. Toplam on dört dizeden oluşan bu nazım şeklinde dizeler iki tane dörtlük, iki tane üçlük şeklinde gruplanır. Avrupa’da sadece lirik şiirler bu nazım şekliyle yazıldığı halde, bizde konu ayrımı yapılmamıştır.

   Yukarıda özellikleri verilen ve ilk olarak Servet-i Fünûn döneminde kullanılan bu nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Triyole            B) Sone            C) Terza Rima
   D) Serbest Müstezat            E) Balad

12.    
I.   İlk kitabı “Sefile” adını taşır. Hizmet gazetesinde yayınlanan bu eser kitap haline         getirilememiştir.
II.   “Mai ve Siyah” adlı romanında yazarın Ahmet Cemil’e söylettiği sözler aslında Servet-i Fünûn’un edebi anlayışıdır.
III.   Sanatçının başyapıtı “Aşk-ı Memnu” romanı Boğaziçi yalılarındaki hayattan alınmıştır.
IV.   “Kırk Yıl” adlı öyküsünde yazar kendi kırk yılından esinlenerek tipleri canlandırmıştır.
V.   “Saray ve Ötesi” anılarının toplandığı bir yapıttır.

   Bu cümlelerin hangisinde sözü edilen Halit Ziya eseri yanlış açıklanmıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V


Test 1: 1E   2C 3D   4C 5C 6A 7A 8B 9A 10B 11B 12D


 
Test 2
1.   Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?

A)   Çağdaş Fransız edebiyatı örnek alınarak geliştirildi.
B)   Toplumsal konular yasaklandığı için bireysel konular işlendi. Yalnız Cenap Şehabettin 1901’den sonra toplumsal konulara yöneldi.
C)   Halka seslenemediklerinden tiyatro türü ihmal edildi.
D)   Tanzimat’ın ikinci dönemindeki “sanat için sanat” anlayışı bu dönemde de sürdü.
E)   Sansür nedeniyle gazetecilik eski canlılı-ğını yitirdi, tarih adeta yasaklandı.2.   Servet-i Fünûn neslinin en güçlü şairidir. Eser-lerinde toplumsal konulara yer vermiştir. Özellikle İttihat ve Terakki iktidarı beklenen rahatlığı ve huzuru sağlayamayınca o bunlara cephe almış ve “Han-ı Yağma, Doksan Beşe Doğru” şiirlerini yazmıştır.

   Yukarıda tanıtılmaya çalışılan sanatçı aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A)   Cenap Şehabettin
B)   Tevfik Fikret
C)   Süleyman Nazif
D)   Yahya Kemal
E)   Ahmet Haşim3.     I.   Hac Yolunda: Gezi
    II.   Evrak-ı Eyyam: Makale
   III.   Yalan: Tiyatro
   IV.   Körebe: Deneme
    V.   Tiryaki Sözleri: Sohbet

   Cenap Şehabettin’e ait yukarıda numaralanmış eserlerden hangilerinin türü yanlış belirtilmiştir?

A) I ve II               B) II ve III          C) III ve IV
         D) I ve V            E) IV ve V
4.   Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya’ya ait bir roman değildir?
A)   Nemide
B)   Ferdi ve Şürekası
C)   Aşk-ı Memnu
D)   Kırk Yıl
E)   Mai ve Siyah5.   Tevfik Fikret ile ilgili aşağıda verilen yargı-lardan hangisi yanlıştır?
A)   Divan şiirindeki beyit ve mısra disiplinini kırmış, anlamı birkaç mısraya yaymıştır.
B)   Parnasizmden etkilenmiş ve şiirler yazmıştır.
C)   Bireysel konuların yanında toplumsal yaşantıyı yansıtan şiirler de yazmıştır.
D)   Yaygın olarak heceyi kullanmış ve başarılı olmuştur.
E)   Çocuklar için “Şermin” adlı bir şiir kitabı hazırlamıştır.6.   Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedidecilerden değildir?
A)   Halit Ziya Uşaklıgil
B)   Mehmet Rauf
C)   Hüseyin Rahmi Gürpınar
D)   Tevfik Fikret
E)   Hüseyin Cahit Yalçın
7.   Servet-i Fünûn döneminde biri roman ve hikayede, diğeri şiirde en büyük olma unvanına sahiptir. Daha sonra yetişen sanatçılara eser-leri ve görüşleriyle örnek teşkil ettiler.

   Parçada sözü edilen yazar ve şair aşağıda-kilerden hangisidir?

A)   Halit Ziya – Cenap Şehabettin
B)   Mehmet Rauf – Ahmet Haşim
C)   Ahmet Hikmet – Yahya Kemal
D)   Halit Ziya – Tevfik Fikret
E)   Mehmet Rauf – Cenap Şehabettin

8.   –   Üçer dizelik bentlerle kuruludur.
   –   İlkin İtalyan edebiyatında görülmüştür.
   –   Servet-i Fünûn döneminde bir kez Tevfik Fikret tarafından kullanılmıştır.
   –   Dante’nin İlahi Komedya’sı bu nazım şekliyle yazılmıştır.

   Yukarıda bazı özellikleri verilen nazım bi-çimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sone            B) Balad           C) Özgür koşuk
   D) Terza Rima         E) Serbest Müstezat

9.   Sanatçı siyasi yazılarıyla şimşekleri üzerine çekmiş hatta Fransızcadan çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesiyle Servet-i Fünûn dergisinin kapanmasına ve Servet-i Fünûn edebiyatının bitmesine neden olmuştur.
   Yukarıda tanıtılmaya çalışılan Servet-i Fünûn sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Hüseyin Cahit
B)   Ali Ekrem
C)   Cenap Şehabettin
D)   Hüseyin Siret
E)   Süleyman Nazif

10.   Aşağıdaki Servet-i Fünûn sanatçılarından hangisi şiir türünde eser vermemiştir?
A)   Tevfik Fikret
B)   Hüseyin Suat
C)   Hüseyin Siret
D)   Cenap Şehabettin
E)   Mehmet Rauf11.   Aşağıdakilerden hangisinde tümüyle Servet-i Fünûn sanatçıları birlikte verilmiştir?


A)   Cenap Şehabettin – Ahmet Haşim
   Halit Ziya – Hüseyin Cahit
B)   Mehmet Rauf – Halit Ziya
   Muallim Naci – Ali Ekrem
C)   Tevfik Fikret – Halit Ziya
   Ziya Paşa – Mehmet Rauf
D)   Halit Ziya – Tevfik Fikret
   Cenap Şehabettin – Hüseyin Cahit
E)   Hüseyin Rahmi – Hüseyin Suat
   Yahya Kemal – Ali Ekrem12.   “Sanat, sanat içindir.” görüşünü benimseyen “Şiir vezinden ve kafiyeden ibarettir.” diyebilecek kadar biçim güzelliğine önem veren parnasçılar bizim edebiyatımızda da etkili olmuşlar, özellikle de Servet-i Fünûn sanatçıları tarafından benimsenmişlerdir.
   Aşağıdakilerden hangisi bu akımdan en çok etkilenen şairimizdir?
A) N. Kemal         B) A. Hamit         C) H. Cahit
      D) T. Fikret            E) R. M. Ekrem

Test 2: 1B 2B 3E 4D 5D 6C 7D 8D 9A 10E 11D  12D


 
Test 31.   Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn şiirinin özellikleri arasında sayılamaz?

A)   Divan edebiyatı beyit geleneği devam etti.
B)   Nazım, nesre yaklaştırıldı.
C)   Divan edebiyatı nazım biçimleri tamamen bırakıldı.
D)   Fransız şiirinden alınan sone, terzarima kullanıldı.
E)   Genellikle aruz ölçüsü kullanıldı.

2.   Tanzimat ve Servet-i Fünûn edebiyatıyla ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A)   Tanzimat’ta toplumsal; Servet-i Fünûn’da bireysel konular ağırlıklıdır.
B)   Tanzimat’ta dilde sadeleşme cereyanı varken, Servet-i Fünûn’da böyle bir durum yoktur.
C)   Tanzimat’ta tiyatro önemli bir yer tutarken, Servet-i Fünûn’da ihmal edilmiştir.
D)   Tanzimat romanında realizm; Servet-i Fünûn’da ise romantizm akımının etkileri vardır.
E)   Tanzimat’ta sanatçılar halkı eğitmeyi amaçlamıştır; Servet-i Fünûn’da böyle bir amaç güdülmemiştir.

3.   Aşağıdaki romanlardan hangisinin yazıldığı dönem diğerlerinden farklıdır?
A)   Henüz On Yedi Yaşında
B)   Mai ve Siyah
C)   Bir Ölünün Defteri
D)   Aşk-ı Memnu
E)   Eylül

4.   Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rauf’a ait bir roman değildir?
A)   Eylül
B)   Şıpsevdi
C)   Define
D)   Halas
E)   Kan Damlası

5.   –   Sanatın sanat için yapılması
   –   Şiirde sembolizm ve parnasizm, romanda realizmin etkisinde kalınması
   –   Fransız edebiyatını taklit ederek Fransızcadan çeşitli kavramlar tercüme edilmesi
   –   Batı’dan alınma sone ve terzarime nazım biçimlerinin kullanılması
   Yukarıda verilen özellikler hangi edebi döneme aittir?
A)   Tanzimat
B)   Servet-i Fünûn
C)   Fecr-i Âti
D)   Milli Edebiyat
E)   Cumhuriyet
6.   Tevfik Fikret, ... adlı kitabında oğlunun kişili-ğinde, istediği neslin özelliklerini, onlara verdiği öğütleri anlatmıştır. Buradaki şiirler sanat için sanat prensibinden toplum için sanata doğru yol aldığını gösterir.
   Parçadaki boşluğa getirilmesi gereken Tevfik Fikret eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Rubab-ı Şikeste
B)   Haluk’un Defteri
C)   Rübabın Cevabı
D)   Tarih-i Kadim
E)   Haluk’un Amentüsü
7.   Bu soru hatalı olduğu için admin tarafından silinmiştir.

8.   Edebiyat-ı Cedide döneminin gezi yazısı türünde eser veren sanatçısı kimdir?

A)   Halit Ziya
B)   Mehmet Rauf
C)   Cenap Şehabettin
D)   Tevfik Fikret
E)   Hüseyin Suat

9.   Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn şiirinin özelliklerinden biridir?

A)   Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.
B)   Dil oldukça yalın duruma getirilmeye çalışılmıştır.
C)   Nazım nesre yaklaştırılarak anlamı, beytin dışına çıkarılmıştır.
D)   “Sanat toplum içindir” ilkesinden hareketle toplumsal sorunlara yer verilmiştir.
E)   Bütün güzelliği yerine parça güzelliği temel alınmıştır.
10.   Edebiyatımızda beyanname ile kurulan ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Tanzimat
B)   Servet-i Fünûn
C)   Fecr-i Âti
D)   Yedi Meşaleciler
E)   Beş Hececiler
11.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Âti topluluğundandır?
A)   Tevfik Fikret
B)   Ahmet Haşim
C)   Orhan Veli
D)   Yaşar Nabi
E)   Hüseyin Rahmi

Test 3: 1A 2D 3A 4B 5B 6B 7D 8C 9B 10C 11B 12A

 
Test 4


1.   Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti sanatçılarının yapmak istedikleri arasında yoktur?
A)   Batı’yı günü gününe takip etmek
B)   Genç sanatçıların yetişmelerini sağlamak için zengin bir kütüphane kurmak
C)   Batı’daki birçok eseri Türkçeye kazandırmak için dil komisyonu oluşturmak
D)   Toplum için sanat yapıp eserlerini halka hizmet için hazırlamak
E)   Edebiyat ve fikir konularında konferanslar vermek
2.   Servet-i Fünûn şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Türkçe, aruza başarıyla uygulandı.
B)   Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya devam edildi.
C)   Cümleler dize sonunda bitirilmedi, dize ortasında başlayıp birkaç dize boyunca süren, başka bir dizenin ortasında biten cümleler kullanıldı.
D)   Kulak kafiyesi anlayışına göre şiirler yazıldı.
E)   Toplumsal konular şiire giremedi, yaşamdan alınan sıradan olaylar, bireysel duygular, aşk, inziva temaları işlendi.
3.     I.   Mai ve Siyah
    II.   Son Yıldız
   III.   Aşk-ı Memnu
   IV.   Ferdi ve Şürekası
    V.   Eylül
   Yukarıda numaralandırılmış romanlardan hangi ikisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) I ve II               B) III ve IV               C) II ve V
         D) I ve IV               E) III ve V
4.   Aruz ölçüsünün sürekli kullanılan kalıplarının bozulmasıyla ve değişik aruz kalıplarının bir arada bulunmasıyla yazılan şiirlerin nazım şek-lidir. Edebiyat-ı Cedide şairlerinin, Fransız sembolistlerinin özgür nazım ile yazdıkları şiirleri örnek alarak şiirimize uyguladıkları bu şeklin en başarılı örneklerini Cenap Şehabettin, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim vermiştir.

   Yukarıda tanıtılmaya çalışılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Triyole                        B) Terza Rima
C) Balad                        D) Serbest Müstezat
                     E) Sone5.   Sanatçının hayatının sonlarına doğru, yazdığı bu şiir kitabında çocuklar için hece ölçüsüyle kaleme alınmış şiirler vardır.
   Yukarıdaki eser ve şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Piyale – Ahmet Haşim
B)   Yeni Hayat – Ziya Gökalp
C)   Şermin – Tevfik Fikret
D)   Şerare – Muallim Naci
E)   Sahra – A. Hamit Tarhan6.   Mithat Cemal Kuntay’ın bir eseri için; romanından bir küf kokusu gelir burnuma diye bahseden şair, devamında ise şöyle der: Yazar gözlerini hep bir kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşanlar, dalkavuklar, jurnalciler... Şairin bu sözlerinden İstanbul’u yerden yere vurduğunu söyleyebiliriz.
   Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirinde İstan-bul’u bu parçada verilen taraflarıyla tahlil etmeye çalışmıştır?
A)   Mehmet Akif Ersoy
B)   Ahmet Haşim
C)   Hüseyin Siret
D)   Süleyman Nazif
E)   Tevfik Fikret

7.   Eserde basit bir aşk olayı ele alınır ve aşkın güzelliği dile getirilir. Suat Hanım kocası Süreyya’yı çok sever. Ancak kocası tarafından çoğu kez yalnız bırakılan kadınla, kocasının arkadaşı Necip arasında gizli bir aşk sürer gider. Eser sonunda Suat Hanım ile Necip bir yangında yanarak ölürler.

   Paragrafta anlatılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Eylül – Mehmet Rauf
B)   Sergüzeşt – S. Paşazade Sezai
C)   Mai ve Siyah – H. Ziya Uşaklıgil
D)   Vurun Kahpeye – H. Edip Adıvar
E)   Sürgün – R. Halit Karay
8.   Servet-i Fünûn’a bağlı olmakla birlikte Namık Kemal geleneğini devam ettiren, duygu ve dü-şüncelerini canlı, ateşli, renkli bir dille anlatan kuvvetli bir nesir sanatçısıdır. Nesri şiirlerinden çok daha güçlü sayılır. Türklüğe hayran bir toplumcudur. Gençlik şiirlerini topladığı “Gizli Figanlar”, Bağdat Valisi olduğu sırada, oraların elimizden çıkışına ağlayan bir çeşit ağıt kitabı sayılan “Firak-ı Irak”, nesirler karışık şiirlerinin toplandığı “Malta Geceleri”, Vatan, Kahramanlık konularını işleyen nesir eserleri, “Batarya ile Ateş, Tarihin Yılan Hikayesi, Çal Çoban Çal” önemli eserleridir.
   Yukarıda tanıtılan Servet-i Fünûn sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Hüseyin Cahit Yalçın
B)   Süleyman Nazif
C)   Ali Ekrem Bolayır
D)   Mehmet Rauf
E)   Hüseyin Rahmi Gürpınar

9.   Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Haşim’e ait değildir?
A)   Altın Işık
B)   Göl Saatleri
C)   Bize Göre
D)   Gurabahane-i Laklakan
E)   Piyale

10.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Âti bildirgesine imza atanlardan biri değildir?
A)   Ahmet Haşim
B)   Yakup Kadri
C)   Refik Halit
D)   Fuat Köprülü
E)   Ziya Gökalp


11.   Servet-i Fünûn roman ve hikayesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Bu devir yazarları realizm ve natüralizm etkisi altındadır.
B)   Eserler teknik yönden kuvvetlenmiştir; gereksiz tasvirler yapılarak ya da konu dışı bilgi verilerek olayın akışı durdurulmuştur.
C)   Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizleme-mişlerdir.
D)   Olup bitenler kahramanların gözüyle değil, yazarın gözüyle anlatılmıştır.
E)   Romanlarda olaylar genellikle İstanbul’da geçer. Hikayelerde ise İstanbul dışına çıkılmıştır.
12.   Servet-i Fünûn’un en önemli kişilerinden olan  ; şiir alanında   yolunda gazeller,   yolunda manzumeler yaz-mış. Sonraları  , özellikle   etkisine kapılmıştır.

   Yukarıda numaralandırılmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I

Test 4: 1D 2B 3C 4D 5C 6E 7A 8B  9A 10E 11D 12A


 
Test 5


1.   “Şair ne bir hakikat habercisi ne bir belagatlı insan, ne de bir kanun koyucudur. Şairin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil, duyulmak için vücuda getirilmiş, musiki ile söz arasında sözden ziyade musikiye yakın bir dildir. Şiir nesre çevrilemeyen nazımdır. Şiir hikaye değil sessiz bir şarkıdır.”
   Bu sözlerden; şiirde anlamın değil, söyleyişin önemli olduğunu ve şiirin bir ses güzelliği oluş-turmak için yazılması gerektiğini çıkarmaktayız.

   Yukarıda düşünceleri verilen sanatçı ve ait olduğu edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Tevfik Fikret – Servet-i Fünûn
B)   Ahmet Haşim – Fecr-i Âti
C)   Ziya Osman – Yedi Meşaleciler
D)   Cenap Şehabettin – Servet-i Fünûn
E)   Orhan Veli – Garipçiler


2.   Ahmet Haşim,
     I.   Türk edebiyatının en büyük sembolist şairidir.
    II.   Şiirlerini aruzla yazmakla beraber, heceyle “Piyale” adlı kitabını yazdı.
   III.   Şiirlerinde hayale ve ahenge büyük değer verdi.
   IV.   Dış dünyaya ait gözlemlerini bir prizmadan geçirerek değiştirip süsleyerek yazdı.
    V.   “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” isimli yazısı sağlıklı bir poetikadır.

   Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangi-sinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
3.     I.   “Sanat, sanat içindir.” görüşü
    II.   Anlaşılması zor, kapalı bir anlatımın olması
   III.   Ağır bir dilinin olması
   IV.   Katı kurallarının olması
    V.   Şiirde parça bütünlüğünün esas tutulması

   Divan edebiyatı ve Fecr-i Âti dönemi karşılaştırılırsa numaralanmış maddelerden hangisi ortak özellik olmaz?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
4.   O her şeyi “hayal havuzunun sularında seyretmiş ve onları renkli bir akis olarak” görmüştür. Şiirde musikiye değer vermesi de onu sembolizme yaklaştırır. Kelimelerde musiki araması, sanatçıyı sözcük seçiminde titizliğe götürür. Beğendiği sözcüklerin yabancı olup olmamasını düşünmeden onları şiirde kullandı.
   

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya ait değildir?

A)   Bize Göre
B)   Ferda-yı Garam
C)   Göl Saatleri
D)   Piyale
E)   Gurabahane-i Laklakan
5.   Tevfik Fikret’in çocuklar için 8’li hece ölçüsüyle kaleme aldığı bu eser, çocuk edebiyatının ilk ve en güzel örneklerinden biri olarak kabul    edilmektedir. Fikret burada, şiir yoluyla çocukları eğlendirerek eğitmek, onların sanat zevkini geliştirmek, okuma arzusu uyandırmak, müzikle ilgilenmelerini sağlamak ve tabiata bakma zevkini aşılama ister.
   Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarih-i Kadim                  B) Rubab-ı Şikeste
C) Haluk’un Defteri               D) Şermin
               E) Rübabın Cevabı

6.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, Türk edebiyatı ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A)   Edebiyat-ı Cedide döneminde Batı’dan    alınmış nazım biçimleri de kullanılmıştır.
B)   Sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan Yahut Silistre’dir.
C)   Edebiyat-ı Cedide döneminde tiyatro türü yaygın değildir.
D)   Tanzimat ikinci dönem sanatçılarında romantizm akımının etkileri görülür.
E)   Tevfik Fikret Edebiyat-ı Cedide’nin anı tü-ründe de örnek vermiş bir sanatçısıdır.7.   –   Dönemin hikaye ve roman temsilcisidir.
   –   Türk romanına Batılı bir hava vermiştir.
   –   Dili oldukça ağırdır.
   –   Romanlarını realist, natüralist anlayışla yaz-   mıştır.
   Yukarıda bazı özellikleri verilen Edebiyat-ı Cedide yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Halit Ziya Uşaklıgil
B)   Namık Kemal
C)   Saffeti Ziya
D)   Hüseyin Rahmi Gürpınar
E)   Mehmet Rauf
8.   Yazar, bu eserinde alafranga yaşayışa özenen Bihter Hanım’ın kendinden yaşça büyük olan Adnan Bey’le evlenmesini, ancak Adnan Bey’in yeğeni olan Behlül adlı gençle birbirlerine aşık olmalarını anlatır. Züppe bir genç     olan Behlül, Bihter Hanım’ı sonunda kandırır; ancak Adnan Bey’in kızı Nihal durumu fark ederek babasına bildirir. Adnan Bey’in durumu öğrendiğini anlayan Bihter canına kıyar.

   Paragrafta anlatılan roman ve yazarı aşağı-dakilerden hangisidir?

A)   Eylül – Mehmet Rauf
B)   Handan – Halide Edip Adıvar
C)   Aşk-ı Memnu – Halit Ziya Uşaklıgil
D)   İntibah – Namık Kemal
E)   Salon Köşelerinde – Saffeti Ziya
9.   Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedide’nin şiir özellikleri arasında yer almaz?
A)   Daha çok bireysel konuları işlemiştir.
B)   Divan şiirinde bile bulunmayan kelime ve terkipler kullanılmıştır.
C)   Şiirde cümle hakimiyeti vardır.
D)   “Göz için kafiye” anlayışı benimsenmiştir.
E)   Batı’dan sone ve terzarima gibi nazım biçimleri alınmıştır.


10.   –   Romanın sanat yönüne, tekniğine hiç özen göstermez.
   –   Edebiyatımıza sokak onunla girmiştir. Gerçek konuşma onunla başlamıştır.
   –   İstanbul’daki günlük yaşamın canlılığını ve sıcaklığını romana ilk o taşımıştır.
   –   Diğer Edebiyat-ı Cedidecilerden farklı, bağımsız bir yol izlemiştir.
   –   “Şık, Gulyabani” önemli eserleridir.


   Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Halit Ziya
B)   Yakup Kadri
C)   Reşat Nuri
D)   Hüseyin Rahmi
E)   Ahmet Hikmet
11.    Bu soru hatalı olduğu için admin tarafından silinmiştir.

12.   Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rauf’un romanlarından biri değildir?
A) Son Yıldız                     B) Ferda-yı Garam
C) Genç Kız Kalbi               D) Nimetşinas
                        E) Eylül


Test 5: 1B 2B 3E 4B 5D 6E 7A 8C 9E 10D 11A 12D 
Test 61.   Servet-i Fünûn düzyazısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Tanzimat’la, düzyazının gelişmesinde önemli payı olan gazetenin yerine Servet-i Fünûn’da dergi aldı.
B)   Anlatım teknikleri Tanzimat edebiyatına göre gelişti.
C)   Romanlarda konu, aşk ve aile sorunlarıyla sınırlandı.
D)   Realizmin ve natüralizmin açık etkileri gö-rüldü.
E)   Roman dili, öykü diline göre daha sadeleş-tirildi.
2.   Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn döneminde düzyazıyla ilgili bir özellik olamaz?

A)   Cümleler, bağlaçlarla uzatıldı.
B)   Yüklem sondan başa doğru kaydırıldı.
C)   Yazı dili konuşma diline yaklaştırıldı.
D)   Eylem cümleleri yanında ad cümlelerine de yer verildi.
E)   Konuşma cümlelerinin arasına çeşitli ün-lemler serpiştirildi.
3.   Tevfik Fikret’in toplumu ve vatancı şairliğinin olgun ve güçlü örneği olarak kabul edilen ese-ridir. Vatanın kötü yöneticiler elinde çektiği sı-kıntıları eleştirel bir üslupla anlattığı bu şiirle-rinde şairin bu durum karşısında umudunu yi-tirmediği sezinlenir.
   Özellikleri verilen bu eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Tarih-i Kadim
B)   Rübabın Cevabı
C)   Rubab-ı Şikeste
D)   Haluk’un Defteri
E)   Şermin


4.     I.   Sanat, şahsi ve muhteremdir.
    II.   Sanat toplum sorunlarına alet edilemez.
   III.   Servet-i Fünûncuların edebiyatı ulaştırdık-      ları seviye korunmalıdır.
   IV.   Özellikle Doğu’nun edebiyatı iyi kavranmalı       ve halka tanıtılmalıdır.
    V.   Edebiyatın önemi ve ciddiyeti halka anla-       tılmalıdır.
   Numaralanmış görüşlerden hangi ikisi Fecr-i Âti edebiyatına ait olamaz?
A) I ve II               B) II ve III               C) III ve IV
         D) I ve V               E) IV ve V
5.   Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim için söylenemez?
A)   Sembolist bir şair olması
B)   Kapalı anlatımı yeğlemesi
C)   Hayale ve ahenge önem vermesi
D)   Nazım biçimi olarak terzarima ve soneyi seçmesi
E)   Tüm şiirlerini aruzla yazması

6.   –   Hüseyin Rahmi Gürpınar 
   –   Y. Kadri Karaosmanoğlu
   –   R. Halit Karay
   –   Hamdullah Suphi
   Yukarıda verilen sanatçıların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Sanat sanat içindir, anlayışla eser vermeleri
B)   Şiirlerinde Divan edebiyatı nazım biçimle-rini kullanmaları
C)   Milliyetçilik akımının başını çekmeleri
D)   Dini ve ahlaki konuları eserlerinde her yö-nüyle işlemeleri
E)   Fecr-i Âti bildirgesinde bulunup sonradan bağımsız ya da Milli edebiyata dahil olarak ürün vermeleri


7.   Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserleri arasında yer almaz?
A)   Rubab-ı Şikeste
B)   Rübabın Cevabı
C)   Şermin
D)   Kırık Hayatlar
E)   Haluk’un Defteri8.     I.   Yüklemi başa ve ortaya alarak devrik cümle kurar.
    II.   Soru ve ünlem cümlelerini bolca kullanır.
   III.   Çok sade yazar.
   IV.   Ara söz ve ara cümleleri bolca kullanır.
    V.   Eksiltili cümleler kullanır.

   Halit Ziya’nın üslubuyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V9.   “Şiiri ve sanatı büyük davaların dışında ve daha kendi başına bir şey olarak alır. Fransız sembolistlerine yakınlığıyla bildiğimiz şair, Piyâle isimli eserinin önsözünde ‘Şiirin anlamı kapalı olmalı, musikili olmalı.” der. Şair, res-min, bilhassa renk zevkini şiirine katmıştır.”
   Tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Halit Ziya Uşaklıgil
B)   Tevfik Fikret
C)   Ziya Paşa
D)   Ahmet Haşim
E)   Şinasi

10.   “Halit Ziya’nın en başarılı romanı sayılır. Hazır yiyici, eğlenceye, alafranga yaşayışa düşkün bu insanların bir işte çalıştıkları görülmez. Bihter’in kocası Adnan Beye, akraba Behlül’e ilişkiye gi-rerek ihaneti; Behlül’ün Adnan Bey’in kızıyla ev-lenme niyeti üzerine, Bihter’in intikam hırsıyla intiharı, eserin realist çehresinin izlerini taşır.”
   Paragrafta tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Aşkı-ı Memnu
B)   Kırık Hayatlar
C)   Kırk Yıl
D)   Mai ve Siyah
E)   Şık

11.   Türk edebiyatının en tanınmış ve ilk psikolojik romanı olan ..., kişi sayısı az, olayın basit ol-duğu bir romandır. Ancak ..., ustaca ruh çö-zümlemeleri yapmıştır.
   Parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)   Kiralık Konak – Yakup Kadri
B)   Hasan Mellah – A. Mithat Efendi
C)   Mürebbiye – Hüseyin Rahmi
D)   Eylül – Mehmet Rauf
E)   Zehra – Nabizade Nazım

12.   Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mah-mut Ekrem’e ait değildir?
A)   Muhsin Bey ve Şemsa adlı eserler
B)   Çok Bilen Çok Yanılır ve Vuslat adlı tiyat-rolar
C)   Makber adlı şiir
D)   “Her güzel şey şiirdir.” sözü
E)   Talim-i Edebiyat, Takdir-i Elhan adlı ede-biyat çalışmaları


Test 6: 1E 2C  3B  4C 5D 6E 7D 8C 9D 10A 11D 12C


Hatalı Soruları Lütfen Bize Bildiriniz..Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
comag.tr.gg
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=